Mr. Roy John Thomas, Institutional Auditor for Catholic Organizations
Mr Narayana Raju Manohar,
Mr SUBRAMANIAN NAGARAJAN,
Mr R. ADHISESHAN SUNDAR RAJAN,
Mr K . M . RAMARETHINAM SIVAKUMAR,
Mr K SRINIVASAN RAJAGOPAL,
Mr SRINIVASA CHAR BALAJI,
Mr S S.SESHADRI,
Mr V V.SANTHANAM,
Mr S S.VASUDEVAN,
Mr. Lazar Jeganathan Charles, Associate Professor
Mr. F Andrew, Principal
Mr P JAGANATHAN,
Mr A VINCENT RAJ,
Mr R M RAMANATHAN,
Mr P A CLEMENT RAJA,
Mr SANKARAN RAMACHANDRAN,
Mr M. I. SANTIAGO JOHN XAVIER,
Mr R GURURAJAN,
Mr Bastin LOUIS RAJ,
Mr T KUMAR,
Mr A R NATARAJAN,
Mr V K VENKATRAMANI,
Mr N JEYAKUMAR,
Mr S PANNALAL,
Mr B VENKATACHALAM,
Mr G SRIDHAR,
Mr R JEEVANANDA GUPTA,
Mr M SAMPATH KUMAR,
Mr J JOHN,
Mr V PATTABIRAM,